Kaip suderinti biurokratų įpročius ir kultūrininkų pasiekimus

Ką tik nu­šur­mu­lia­vo mies­to šven­tė, iš­kil­min­gai pa­gerb­ti Aly­tui nu­si­pel­nę žmo­nės, iš­da­ly­tos kul­tū­ros pre­mi­jos, tei­kia­mos nuo 1991 me­tų. Gau­sia­me lau­re­a­tų bū­ry­je – daug gar­bių kul­tū­ros, me­no žmo­nių. Nors ir kiek po­strin­gau­tu­me apie at­si­tik­ti­nu­mo ar lai­min­go ap­lin­ky­bių su­ta­pi­mo as­pek­tus pa­na­šiuo­se ap­do­va­no­ji­muo­se, R.Pet­ke­vi­čie­nės šia­me bū­ry­je nė­ra.
O bu­vo taip: prieš ket­ve­rius me­tus, 2010-ųjų bir­že­lio 2 die­ną, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je su­si­rin­ko kul­tū­ros pre­mi­jų at­ran­kos ko­mi­si­ja. At­plė­šė vo­kus, juo­se ra­do pre­mi­joms siū­lo­mų kan­di­da­tų var­dus. Ta­čiau vie­nas iš tų siū­ly­mų bu­vo įdė­tas į ne­už­kli­juo­tą vo­ką. Nors sa­vi­val­dy­bės pri­ima­ma­ja­me jis pa­lik­tas re­gist­ruo­ti li­kus sa­vai­tei iki nu­ma­ty­to ter­mi­no, ta­čiau nie­kas ne­pa­ste­bė­jo klai­dos (ar­ba ne­pa­si­var­gi­no siū­ly­mo au­to­riams pri­min­ti, kad at­si­neš­tų kli­jų). Šia­me vo­ke Jur­gio Kun­či­no bib­lio­te­kos ko­lek­ty­vas kul­tū­ros pre­mi­jai tei­kė R.Pet­ke­vi­čie­nės kan­di­da­tū­rą – už jos kraš­to­ty­ri­nę veik­lą ir uni­ka­lias Aly­taus me­di­ci­nos is­to­ri­jos ato­dan­gas. Kan­di­da­tū­ra bu­vo at­mes­ta, nes biu­ro­kratams svar­biau pa­si­ro­dė ne­už­kli­juo­tas vo­kas (da­bar nuo­sta­tai jau lei­džia teik­ti siū­ly­mus be vo­kų). Taip Ra­sa ir iš­ėjo ana­pi­lin – be kul­tū­ros pre­mi­jos, bet su di­de­le mei­le ir pa­gar­ba vi­sų, su­pra­tu­sių jos dar­bo ver­tę. 

Ištrauka iš Saulės PINKEVIČIENĖS straipsnio “Alytaus maujienose“, 2014 birželio 21 d., šeštadienis

Kaip 2010 metais vietinės reikšmės biurokratai sunaikino Rasai Petkevičienei galimybę pretenduoti miesto kultūros premijai gauti. Apie tai Aldona Marcinkevičienė  atsiuntė žinutę su prierašu: manau, kad būtina su  mūsiškiais pasidalinti šia nuoroda.

Tai Saulės Pinkevičienės straipsnis apie Rasos Petkevičienės, mūsų (glūkoidų) korespondentės, komentatorės, karštų diskusijų dalyvės nuopelnus Stasio Kudirkos ligoninės istorinių faktų  paieškose, dėlionėse, susisteminime ir įprasminime. Tai ir miesto istorijos dalis. Nesinori giliau analizuoti straipsnį, jis tiesiog puikus ir vertas skaityti visiems apsilankiusiems mūsų svetainėje.

rasa_petkev

Glūkoidai didžiuojasi, jog iš jų tarpo renkami arba išrenkami žmonės, įnešę svarų indėlį miesto kultūrai puoselėti. Tai ir minėta šviesuolė Rasa Petkevičienė, o šiais metais tokią premiją pelnytai gavo Albertas “Šekspyras“ Antanavičius. Mes galime paiūlyti rimtus pretendentus metų ar visų laikų poeto ar prozininko vardui prisegti. Galime pretenduoti labiausiai pažengusio visų laikų gydytojo-mokslininko ar rock’o muzikos propagavimo laureto vardui  iškovoti. Jūs, tikriausiai, neabejojate, jog savo tarpe turime garsiausią miesto dailininką ir ne vieną. O dar  fotograndai… Net geriausio miesto žvejo karūnai turime bent tris (Viktoras J., Albertas S., Juozas M.) kandidatus.

Apie Rasą sakitykite čia::

Visas Saulės PINKEVIČIENĖS straipsnis Alytaus Naujienose, 2014. Birželio 21 d., šeštadienis.

 

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com | Sukūrė: Anders Noren

Aukštyn ↑

%d bloggers like this: